Lost Ark: Premium Starter Pack

از: 2,159,000  تومان

  • پلتفرم: استیم
  • منطقه: آمریکا، برزیل، روسیه، اوکراین
  • زمان انجام سفارش: ۳۰ دقیقه الی ۶ ساعت کاری
  • نحوه تحویل: شارژ روی اکانت

سرعت حرکت خود را از طریق آرکسیا با بسته شروع Premium افزایش دهید. شما یک بسته 1000 کریستال، 60 روز اورای کریستال‌ای و یک صندوق ابزار شروع Premium خواهید گرفت. برای تسریع رشد خود، همچنین یک صندوق مواد شروع Premium با سنگ‌ها و پارچه‌ها پر خواهید کرد و بسیار بیشتر.موارد:
  • 1000 بسته کریستال
  • اورای کریستال‌ای 60 روز
  • صندوق ابزار شروع Premium:
- (4) باله آتشین x 10
- صندوق ارز پروسهٔ رگولوس x 14
- صندوق گزینش پیوندی حماسی x 5
- صندوق گزینش پیوندی افسانه‌ای x2
- صندوق گزینش پیوندی فی رالیک
- بسته هر کارت دوم x 4
- بسته کارت نادر - افسانه‌ای دوم x 4
- بسته کارت افسانه‌ای - ارز x 1

  • صندوق مواد شروع Premium:
- فیروزهٔ روشن x 50
- فیروزهٔ مهتابی x 25
- فیروزهٔ حفاظتی x 12
- صندوق گزینش پارچه همواره x 25
- پاکت گزینش سنگ انفجاری x 15
- پاکت گزینش سنگ حفاظتی x 25
- صندوق گزینش سنی x 15
- صندوق مواد ترکیبی x 3

شما می‌توانید شانس موارد تصادفی موجود در این بسته را اینجا مشاهده کنید.

این چت‌بات در حالت آزمایشی هست، درصورت عدم دریافت پاسخ صحیح، از سایر روش‌های پشتبانی استفاده نمایید.

منو اصلی